2769 Upton Avenue South, Minneapolis, MN

2769 Upton Avenue South, Minneapolis, MN