3445 Milton Street North, Shoreview, MN

3445 Milton Street North, Shoreview, MN